CF

!
4.015.704.204.568,00
lt90137035

COOLFREEZE CFX35 12/24/230V

4.015.704.204.575,00
lt90137040

COOLFREEZE CFX40 12/24/230V

4.015.704.204.582,00
lt90137050

COOLFREEZE CFX50 12/24/230V

4.015.704.204.599,00
lt90137065

COOLFREEZE CFX65 12/24/230V

4.015.704.204.605,00
lt90137066

COOLFREEZE CFX65 DV 12/24/230V