37,00

!
dr1000011
Klik hier

Vulbies zwart

Deze vulbies komt in aluminium ramen om de schroeven weg te werken.
De ramen waar dit rubber in komt werd o.a. gebruikt bij friendship.
dr1000012

Vulbies zilver metallic

Deze vulbies komt in aluminium ramen om de schroeven weg te werken.
De ramen waar dit rubber in komt werd o.a. gebruikt bij friendship.
dr1000034

Raamrubber EPDM zwart 3/4 br. 21 mm

dr1000053

Raamrubber EPDM zwart 3/5 br. 27,5 mm

dr1000056

Raamrubber EPDM zwart 5/6 br. 30 mm

dr1000105

Raamrubber EPDM zwart 10/5 br. 30 mm

dr1000034/25

Raamrubber EPDM zwart 3/4 br. 21 mm

dr1000053/25

Raamrubber EPDM zwart 3/5 br. 27,5 mm

dr1000056/25

Raamrubber EPDM zwart 5/6 br. 30 mm

dr1000105/25

Raamrubber EPDM zwart 10/5 br. 30 mm

dr1007545

Raamrubber EPDM zwart 7,5 /4,5 br. 30 mm

dr1007545/25

Raamrubber EPDM zwart 7,5 /4,5 br. 30 mm

dr102745

Raamrubber EPDM zwart 4/5 br. 27 mm

dr102745/25

Raamrubber EPDM zwart 4/5 br. 27 mm